•  
    jayshields  
     
    (970) 348-1200
    jshields@greeleyschools.org